De contributie voor de lidmaatschappen bij Tafeltennisvereniging Stede Broec vind je in onderstaand schema.  De vereniging dient een deel bondscontributie naar de NTTB af te dragen. Dit is in het contributiebedrag verwerkt.

Enkele ‘spelregels’ rondom de contributie
• De contributie wordt aan het begin van ieder kalenderjaar geïncasseerd, voor het dan lopende kalenderjaar.
• Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail aan de penningmeester (coenbuijsman@outlook.com) te worden gedaan.
• Opzeggen kan per 1 januari of 1 juli. Indien je per 1 juli opzegt, heb je recht op teruggave van 50% van de contributie van dat jaar.
• Er bestaat geen recht op restitutie voor competitiespelers indien er in één kalenderjaar slechts één seizoen competitie is gespeeld.
• Voor nieuwe leden wordt er eenmalig € 5,- aan inschrijfkosten in rekening gebracht.
• We streven er naar om de contributie via een incassomachtiging te innen. In het geval je ervoor kiest de vereniging niet te machtigen, wordt er dan ook een toeslag van € 2,50 op het contributiebedrag geheven.

De vastgestelde bedragen voor het jaar 2024 die goedgekeurd zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering van woensdag 14-02-2024:

Geen competitie spelend Wel competitie spelend
Jeugd €120,- €120,-
Senioren €120,- €150,-
Overdag €95,-
Donateurs Vast bedrag: €15,- Vast bedrag: €15,-

Incassoschema’s
Het bedrag wordt in maart / april geïncasseerd.